Přejít k hlavnímu obsahu

Obchodní podmínky pro e-shop www.malinovyvrsek.com

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).

1 Definice

1.1 V těchto Obchodních podmínkách.

1.1.1 "E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.malinovyvrsek.com, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem; "Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;

1.1.2 "Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí Eshopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;

1.1.3 "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění; "Provozovatel" znamená paní Dagmar Kůtková, IČO: 72862360 , s místem podnikání Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 101, Turnov, 511 01 ;

1.1.4 "Spotřebitel"znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;

1.1.5 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá Eshop;

1.1.6 "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;

2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

2.1 Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je zakoupení knihy Tichý bojovník (ISBN 978-80-270-9926-9), která je dodávána ve formě tištěné publikace/e-knihy.

2.2 Spotřebitel se tímto zavazuje dodržovat všechna ustanovení zákona 121/2000 Sb. (autorského zákon), zejména zákaz ilegálně kopírovat a šířit zakoupenou publikaci.

2.3 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:

2.3.1 Ceny poskytovaného zboží jsou na webu uváděny včetně DPH.

2.3.2 Doručení zdarma se vztahuje pouze na území České republiky.

2.4 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

2.4.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

2.4.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Chutnovka 101, Turnov, 511 01.

2.4.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

2.4.4 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsouli pro to naplněny zákonné důvody.

3 Proces uzavření Smlouvy

3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je zobrazení tlačítka s označením " Objednat knihu " v uživatelském rozhraní Eshopu.3/5

3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje kliknutí na dané tlačítko s označením " Přejít k platbě ".

3.3 Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek je uzavřena Kupní smlouva.

3.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet na server, kde je nainstalován E-shop.

3.5 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v uživatelském prostředí E-shopu.

4 Kupní smlouva

4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

4.1.2 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

4.1.3 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.

4.1.4 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží..

4.1.5 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

4.1.6 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.

4.1.7 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.4/5 4.1.8 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad.

4.1.9 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

5 Osobní údaje

5.1 Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel. Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje pro správce zpracovány : správcem; jakýmkoliv zaměstnancem správce; jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

5.2 Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Uživatele: jméno a příjmení, popř. firmu. datum narození, identifikační číslo. adresu (fakturační a dodací). telefonní číslo, e-mailovou adresu, přihlašovací jméno a heslo k uživatelskému účtu. obchodní transakce Uživatele.

5.3 Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu neurčitou.

5.4 Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních údajů: zasílání obchodních nabídek správce; zařazení osobních údajů do databází; 5.5 Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

5/5

5.6 Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

5.7 Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

6 Cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas. Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 6 měsíců. Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

7 Rozhodné právo

7.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

8 Účinnost

,8.1 Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 22.7.2021